Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

- 02/10/2016
ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ)

ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ)
Υποχρεωτική αυτοαπογραφή εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Συνεταιρισμοί, Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε. και Ε.Π.Ε) 

Όπως ήδη γνωρίζετε, από 4-4-2011, εφαρμόζεται ο θεσμός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), για όλες τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία αυτή (4-4-2011), αποφασίστηκε (Υπουργική Απόφαση: Κ1-941/2012) η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. Με τον τρόπο αυτό, αποκτούν για πρώτη φορά, έναν μοναδικό Αριθμό Μητρώου - τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ, ο οποίος θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής τους και θα αποτελεί την ταυτότητά τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ:

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ 2-7-2012 Η ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Α.Ε ΚΑΙ Ε.Π.Ε.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
Οι Α.Ε και Ε.Π.Ε πρέπει να απογραφούν, από 2-7-2012 έως 30-9-2012.
Οι Ο.Ε και Ε.Ε, πρέπει να απογραφούν, από 23-7-2012 έως 11-10-2012.
Οι αστικοί συνεταιρισμοί, (και πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί), πρέπει να απογραφούν από 12-10-2012 έως 31-10-2012.
Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε και Ε.Π.Ε, πρέπει να απογραφούν από 12-10-2012 έως 31-10-2012.

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Δυνατότητα προαιρετικής απογραφής έχουν:

  • Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.
  • Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
  • Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
  • Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
  • Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή.
  • Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή (εφεξής και όλοι μαζί δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής).

Ημερομηνία αυτοαπογραφής από 01/11/2012 έως και 31/12/2012
--------------------------

Η ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:

Α) Με υποβολή των στοιχείων από την ίδια την επιχείρηση ή
Β) με υποβολή τους μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου.
Η ευθύνη για την υποβολή των στοιχείων, βαρύνει τους νόμιμους εκπροσώπους της κάθε εταιρείας.
Η διαδικασία της απογραφής στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, περιγράφεται στην εγκύκλιο Κ1-1184/2012, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (www.acsmi.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης - Γεν. Γραμματεία Εμπορίου (www.gge.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr).
Κόστος αυτοαπογραφής για κάθε πράξη που καταχωρίζεται: 10€ (τέλος Γ.Ε.ΜΗ).

 

Προσοχή: Αν ο υπόχρεος απογραφεί με  τον πρώτο τρόπο, (με χρήση του κωδικού Taxis), υποχρεούται εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής, δηλαδή από: 2-7-2012 έως 2-12-2012, να προσκομίσει ή να στείλει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, τα έγγραφα της εταιρείας του, που καταχώρισε, σε πρωτότυπο ή επικυρωμένα αντίγραφα, ώστε να ελεγχθούν και να παραλάβει βεβαίωση απογραφής. Εάν πριν την πάροδο του 5μηνου ο υπόχρεος ζητήσει πιστοποιητικό ή βεβαίωση, ή άλλη μεταβολή στοιχείων της εταιρείας του, απαιτείται η άμεση προσκόμιση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων παραπάνω εγγράφων.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ:

Αν ο υπόχρεος παραλείψει την απογραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ, ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία, εφαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις του ν. 3419/2005 (άρθρ. 17), με επιβολή προστίμων.
Οδηγίες - Πληροφορίες - Βιοτεχνικό Επιμελητήριο:
Τμήμα Μητρώου: (Προϊσταμένη - Στ.Γκούφα): 210.36.80.876
Πληροφορίες για Γ.Ε.ΜΗ: Τμήμα Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ: 210.36.80.741 - 9


ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΕ
ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΟΕ-ΕΕ
ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ ΕΔΩ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας  ενημερώνει τις επιχειρήσεις για την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ  του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014) Υπουργικής Απόφασης η καταχώριση στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής φορολογίας εισοδήματος είναι υποχρεωτική και αφορά τις προσωπικές επιχειρήσεις και λοιπούς υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε, ΣυνΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, Αστικές Εταιρίες, Κοινοπραξίες κτλ) εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).

Η καταχώριση του αποδεικτικού αυτού θα πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο (www.businessportal.gr)  από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους καταχώρισης.

Η καταχώρηση απαιτεί προς συμπλήρωση τον αριθμό του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης που εκδίδει το σύστημα του Taxis μετά την οριστική υποβολή αυτής.


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team