Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του Ν.3518/06 άρθρο 49

17-08-2016

Καταβολή Σύνταξης σε Οφειλέτες Ασφαλιστικών Εισφορών

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Υπουργική Απόφαση για τα Όρια ΗλικίαςΑ. ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ

1. ΕΦΑΠΑΞ, με έκπτωση σε ποσοστό 80% επί των προσθέτων τελών.

Όσοι επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να καταβάλουν το σύνολο της οφειλής τους μέχρι 31.3.2007.

2. ΣΕ ΟΓΔΟΝΤΑ (80) ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με έκπτωση σε ποσοστό 50% επί των πρόσθετων τελών.

Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 €.

Τα ποσά των εκπτώσεων των πρόσθετων τελών, αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις.

Η είσπραξη της πρώτης διμηνιαίας δόσης θα γίνει μετά την εμπρόθεσμη καταβολή της προκαταβολής μαζί με τις τρέχουσες εισφορές του αμέσως επόμενου διμήνου.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης το συνολικό ποσό αυτής, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την κεφαλαιοποίηση προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα κάθε φορά πρόσθετα τέλη.

3. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Οσοι επιλέξουν την καταβολή της οφειλής σε δόσεις πρέπει να προκαταβάλλουν το 5% της κεφαλαιοποιουμένης οφειλής μέχρι 31.3.2007.

4. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται οι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ για καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μετά την εγγραφή τους στα μητρώα του Ταμείου και μέχρι και το πέμπτο δίμηνο 2006, με την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ΠΔ 116/88.

Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις διατάξεις των Ν. 2676/99, Ν. 3144/03, Ν. 3227/04, Ν. 3250/04 και Ν. 3385/05 με την προϋπόθεση ότι με αίτησή τους θα ζητήσουν την διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης.

Στις περιπτώσεις αυτές οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του υπολοιπόμενου χρονικού διαστήματος θα υπολογιστούν με τις τρέχουσες τιμές και πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά.

Είναι αυτονόητο ότι όσοι ασφαλισμένοι έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση και έχουν υποβάλει δικαιολογητικά δεν θα ξαναυποβάλουν.

Δεν ρυθμίζονται εισφορές από προαιρετική ασφάλιση, αναγνώριση χρόνου προ εγγραφής, στρατιωτικής υπηρεσίας κλπ.

Β. Ι.Κ.Α

Καθυστερούμενες οφειλές προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Επικουρικά Ταμεία μπορούν να ενταχθούν επίσης σε ρύθμιση κεφαλοποίησης των καθυστερουμένων εισφορών, ως εξής:

Α) Εφάπαξ με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων είτε

Β) μέχρι 96 μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50% επί των πρόσθετων τελών και λοιπών

Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 100 €.

 
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team