Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο Ν. 4497/2017 (Α΄171 , άρθρα 61-99) για τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη λειτουργία των Επιμελητηρίων, ώστε αυτά να έχουν τη δυνατότητα να επιτελέσουν το ρόλο τους ως σύμβουλοι της Πολιτείας και να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις – μέλη τους.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 64 ορίζεται: 
1. «Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, μέλη του Επιμελητηρίου είναι αυτοδίκαια τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται να εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το ν. 3419/2005 (Α΄ 297) από τη στιγμή εγγραφής τους σε αυτό και μέχρι τη διαγραφή τους από αυτό. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που δεν εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά ασκούν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα δικαιούνται να εγγράφονται στα Επιμελητήρια. 

2.  Ως μέλη του Επιμελητηρίου δικαιούνται να εγγράφονται μη εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265). Αρμόδιο Επιμελητήριο για την εγγραφή των ανωτέρω προσώπων ορίζεται το Επιμελητήριο του τόπου της προσωρινής εισαγωγής και αποθήκευσης των εν λόγω αγαθών. 

3. Το μητρώο μελών που τηρεί κάθε Επιμελητήριο ενημερώνεται από το Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τα μέλη τους αυτόματα για την εγγραφή και για κάθε άλλη οριστική πράξη. Εκτός των μητρώων που τηρούνται βάσει ειδικότερων διατάξεων νόμων, τα Επιμελητήρια μπορούν να τηρούν και άλλα στοιχεία για τα μέλη τους σε δευτερεύοντα μητρώα ή να τηρούν μητρώο επωνυμιών και διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων που δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ., μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ανωτέρω μητρώα δεν χρησιμοποιούνται στον προέλεγχο και στην κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου εταιριών».

Σύμφωνα και με την Υπουργική Απόφαση Κ1-2534/2006 (ΦΕΚ 1853Β), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014(ΦΕΚ 251Α , άρθρο 2), Μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας είναι υποχρεωτικά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους ή είναι εγκατεστημένα στο Νομό Αττικής (πλην της Περιφέρειας του Πειραιά) και ασκούν μεταποιητική δραστηριότητα (μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα, είτε έτοιμα για τελική κατανάλωση, είτε ενδιάμεσα, προκειμένου να υποστούν και άλλη επεξεργασία για τελική κατανάλωση) καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που για την άσκηση της δραστηριότητάς τους απαιτείται τεχνική κατάρτιση και δεξιότητα ή και χρήση εργαλείων ή και χρήση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η ταξινόμηση των δραστηριοτήτων γίνεται κατά τις διακρίσεις της Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας
(ΚΑΔ - ΣΤΑΚΟΔ 2008)  

VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team